BEF Consulting przygotowuje wnioski o pozwolenia zintegrowane dla zakładów oraz inne pozwolenia emisyjne dotyczące gospodarki wodnościekowej, ochrony powietrza czy gospodarki odpadowej i oddziaływania akustycznego.

Opracowujemy przeglądy ekologiczne na potrzeby własne przedsiębiorców i na żądanie organów ochrony środowiska. Jesteśmy w stanie przygotować m.in. raport oddziaływania inwestycji na środowisko, operat wodnoprawny i pozwolenie zintegrowane.

Firma BEF Consulting oferuje obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony środowiska w formule outsourcingu z wykonywaniem niezbędnych sprawozdań do Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, w tym także dotyczących dyrektywy REACH.
Dla samorządów oferujemy przygotowanie programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami, programów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Doradztwo techniczne, technologiczne i inwestycyjne łączymy z organizacją wymaganych pomiarów zapylenia i hałasu na stanowiskach pracy oraz emisji zanieczyszczeń i badań ściekowych.

Reasumoując:

- wnioski o pozwolenia zintegrowane
- wnioski o pozwolenia emisyjne dotyczące gospodarki wodnościekowej
- wnioski o pozwolenia emisyjne dotyczące ochrony powietrza
- wnioski o pozwolenia emisyjne dotyczące gospodarki odpadowej
- wnioski o pozwolenia emisyjne dotyczące oddziaływania akustycznego
- przeglądy ekologiczne
- raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
- operaty wodnoprawne
- programy ochrony środowiska
- plany gospodarki odpadami
- programy usuwania wyrobów zawierających azbest
- obsługa firm w zakresie ochrony środowiska (również dotyczących dyrektywy REACH)
- doradztwo techniczne, technologiczne i inwestycyjne